Telefon: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Oferta

Tłumaczenia pisemne

Oferuję wykonanie tłumaczeń pisemnych: poświadczonych (opatrzonych pieczęcią nadaną przez Ministra Sprawiedliwości) i zwykłych (nie wymagających poświadczenia) w ramach pary języków: ukraińskiego i polskiego.

Tłumaczę w zakresie prawa, ekonomii i finansów, marketingu, medycyny oraz szeregu tematów ogólnych.

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów należą:

 • umowy, statuty, uchwały;
 • wyciągi (np. KRS, JEDPOU), sprawozdania;
 • pisma oficjalne, procesowe, dokumenty sądowe;
 • akty prawne, oświadczenia,
 • dyplomy, świadectwa, atestaty;
 • dokumenty osobiste (akty: urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zmiany nazwiska, dokumenty rozwodowe, paszporty, karty pobytu, prawa jazdy, dowody rejestracyjne samochodów),
 • zaświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu;
 • wypisy ze szpitali, karty medyczne, historie choroby, zwolnienia lekarskie, zaświadczenia lekarskie.

Poświadczam również tłumaczenia wykonane przez inne osoby, pod warunkiem, że zgodne są z zasadami ortografii, gramatyki i stylistyki.

Rozwiń

Tłumaczenia ustne

Oferuję wykonanie tłumaczeń ustnych mających na celu ułatwienie w komunikacji pomiędzy dwoma lub więcej rozmówcami, którzy nie posługują się (bądź w niedostatecznym stopniu posługują się) tym samym językiem.

Tłumaczę podczas spotkań:

 • u notariusza podczas czynności;
 • w czasie spotkań, negocjacji;
 • w urzędach (USC, Ambasadzie) bankach;
 • w sądach, prokuraturze oraz innych instytucjach państwowych;
 • w czasie rozmów za pośrednictwem: telefonu, wideokonferencji, zasobów przekazu dźwięku i obrazu;

Rozwiń


Szczegóły realizacji zleceń

Tłumaczenia poświadczone i zwykłe

W przypadku tłumaczeń poświadczonych (zwanych uwierzytelnionymi lub „przysięgłymi”) strona obliczeniowa obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2005 nr 15 poz. 131). Ilość znaków tekstu przetłumaczonego - podanych przez edytor tekstu (najczęściej Word) dzielony jest przez 1125 znaków. Tłumaczenie jednej strony A4 w tłumaczeniu poświadczonym, zależnie od wielkości i rodzaju czcionki, rozmieszczenia tekstu, rodzaju stempli i innych zmiennych, może wynieść nawet kilka stron. W przypadku tłumaczeń zwykłych strona obliczeniowa obejmuje 1600 znaków wraz ze spacjami. Każda rozpoczęta strona zaokrąglana jest w górę do pełnej strony. Czas realizacji zlecenia jest indywidualnie i każdorazowo uzgadniany z klientem.

Poświadczanie tłumaczeń

Weryfikacja i poświadczanie dostarczonych tłumaczeń jest możliwe, o ile tłumaczenie nie zawiera błędów merytorycznych, gramatycznych, stylistycznych i ortograficznych.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne rozliczane są według przyjętego ogólnie na rynku tłumaczeniowym systemu, gdzie najmniejszą jednostką jest tzw. blok, który wynosi 4 godziny zegarowe.

Czas liczony jest od godziny, która została wskazana, jako początkowa tłumaczenia, do chwili jego zakończenia. Opóźnienia wynikające ze spóźnienia klienta, przesunięcia godziny spotkania np. przez notariusza, odwołania spotkania z przesłanek niezależnych od tłumacza, a także przerwy – wliczane są do czasu bloku.
Klient godząc się na zaproponowane warunki realizacji zlecenia oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż tłumacz za ewentualne niezamierzone błędy odpowiada do wysokości pobranego za usługę wynagrodzenia.
Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn od niego niezależnych, zdarzeń losowych, działania siły wyższej, awarii oprogramowania lub sprzętu biurowego, łączy telefoniczno-internetowych czy przerw w dostawie prądu, Internetu, transmisji sieci komórkowej.
Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu wynikające z błędów występujących w oryginalnym dokumencie.
Majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia są automatycznie przenoszone na klienta z chwilą uiszczenia przez niego całkowitej kwoty uzgodnionego wynagrodzenia.
Tłumacz zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia tłumaczenia.