Telefon: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Blog

SAMOCHODEM DO UKRAINY

Jako że Ukraina bezpośrednio sąsiaduje ze wschodnią granicą Polski, jest popularnym miejscem wyjazdów dla Polaków. Ponadto, niedaleka lokalizacja pozwala na przekroczenie granicy samochodem. By podróż przebiegła pomyślnie i bezstresowo warto omówić dotyczące jej kwestie prawne. W takiej sytuacji należy skompletować kilka dokumentów, w zależności od tego, kto jest właścicielem pojazdu.

Krytyka literacka to jedna z trzech gałęzi literaturoznawstwa. Głównymi zadaniami ukraińskiej krytyki literatury jest analiza sztuki w połączeniu z interesami społeczeństwa. Charakterystycznymi dla niej gatunkami literackimi są: artykuł, dialog, esej, recenzja, portret literacki, reportaż, wywiad, felieton, traktat, manifest. Rola samego autora-krytyka literatury, polega na połączeniu zadań, jakie stawia sobie historyk, teoretyk literatury oraz osoba z wyczuciem (smakiem) estetycznym. Jego głównym instrumentem tworzenia jest słowo. Leonid Bilecki dokonał podziału szkół krytyki. Wyodrębnił cztery: formalno-poetyczną (inaczej zwaną klasyczną), historyczną, filologiczną i psychologiczną.

Intonacja

Intonacja – to metodyka mówienia, zbiór melodycznych i rytmicznych komponentów mówienia, do których należy:

- intensywność mówienia;

- trwałość mówienia;

Wizy vol. 2

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Strefy Schengen, należy mieć na uwadze, że wjazd na terytorium państwa reguluje częściowo prawo UE (pobyt tymczasowy) oraz ustawodawstwo polskie.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

To zaszyfrowany, przypisany do konkretnej osoby, uwierzytelniony podpis, do wykorzystania którego wystarczy odpowiednie oprogramowanie, certyfikat oraz nośnik.

Wjazd na terytorium RP. Wizy cz. 1

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Strefy Schengen, należy mieć na uwadze, że wjazd na terytorium państwa reguluje częściowo prawo UE (pobyt tymczasowy) oraz ustawodawstwo polskie.

W celu wjazdu, przebywania na terytorium Polski, należy uzyskać odpowiedniego typu wizę.

Jak długo obowiązuje prawo jazdy obcokrajowca w Polsce

Odpowiednio do informacji wskazanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - obcokrajowiec, jaki ma zamiar pozostać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż sześć miesięcy, jest zobowiązany wymienić zagraniczne prawo jazdy na polski dokument uprawniający do kierowania pojazdami.

Łesia Ukrainka (ukr. Леся Українка) to pseudonim artystyczny Larysy Kosacz (ukr. Лариса Косач), która przyszła na świat w Nowogrodzie Wołyńskim 13 lutego?25 lutego 1871 roku (zmarła 01 sierpnia 1913 roku) - poetka, pisarka i krytyk literacki.

Apostil (apostille)

Aposille to rodzaj poświadczenia dokumentu, sporządzony w jednym państwie, który daje możliwość legalnego użycia go w drugim kraju, bez dodatkowych legalizacji. Nadanie klauzuli (pieczęci) apostille to nic więcej jak stwierdzenie autentyczności dokumentu.

Tłumaczenie zwykłe to nic innego jak przekład tekstu oryginalnego na język docelowy. Tłumaczenie to może zostać wykonane przez każdą osobę, która w sposób wystarczający opanowała obydwa języki. Nie jest koniecznym posiadanie specjalnych uprawnień. Tłumacze zwykli przekładają najczęściej teksty i publikacje naukowe, materiały reklamowe, katalogi, napisy do filmów czy treści gier komputerowych. Specjalizują się np. w tłumaczeniach technicznych, tłumaczeniu poezji oraz prozy.