Telefon: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Blog

Jak długo obowiązuje prawo jazdy obcokrajowca w Polsce

Odpowiednio do informacji wskazanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - obcokrajowiec, jaki ma zamiar pozostać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż sześć miesięcy, jest zobowiązany wymienić zagraniczne prawo jazdy na polski dokument uprawniający do kierowania pojazdami.

 prawo jazdy

Prawo

Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę „Konwencją o ruchu drogowym”, utworzoną 8 listopada 1968 roku, Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana do uznawania ważności praw jazdy wydanych w państwach będących sygnatariuszami tej umowy (w tym Ukrainy - art. 41 ust. 1). Na powyższe normy, zawarte w Konwencji, powołują się polskie regulacje prawne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 roku dotyczącej kierujących pojazdami, dokumentem, na podstawie którego można stwierdzić uprawnienia do kierowania czy poruszania się motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów na terytorium RP jest krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy (określone w tejże Konwencji).  Wskazane prawo jazdy, stwierdza posiadanie prawa do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu (art. 5 ust. 4 ustawy).

Po upływie tego czasu, prawo jazdy nie może być uznawane za ważne przez organy kontroli ruchu drogowego.

Jak uzyskać polskie prawo jazdy

Obywatel Ukrainy, który zamierza pozostać w Polsce na dłużej niż sześć miesięcy oraz uczestniczyć w ruchu drogowego jako kierowca pojazdu silnikowego, pojawia się obowiązek wymiany zagranicznego prawa jazdy na polski dokument uprawniający do kierowania pojazdami (art. 14 ust. 1 o kierujących pojazdami).

Wiąże się to z:

- przetłumaczeniem prawa jazdy na język polski przez tłumacza przysięgłego (obowiązkowo za zgodność z oryginałem);

- złożeniem wniosku do odpowiedniego urzędu, o wydanie prawa jazdy odpowiadającego posiadającym uprawnieniom;

- poniesieniem kosztów wydania takiego dokumentu.

Jednocześnie należy podkreślić, że wnioskujący nie jest zobowiązany do zdania egzaminu.

Konsekwencje niedotrzymania terminu wymiany prawa jazdy (okresu 6 miesięcy)

Podczas rutynowej kontroli, prowadzonej przez organy kontroli ruchu drogowego, kierowca zawsze poproszony jest o przestawienie:

- prawa jazdy;

- dowodu rejestracyjnego pojazdu;

- ubezpieczenia OC.

Obcokrajowiec, będący kierowcą, który korzysta z ukraińskiego prawa jady, po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP, u jakiego stwierdza się brak aktualnego pierwszego z wymienionych dokumentów, może zostać: jedynie pouczony o konieczności jego wymiany - co jest najmniejszym z możliwych konsekwencji. Może jednak również zostać potraktowany jako sprawca wykroczenia z art. 95 Kodeksu wykroczeń - czyli prowadzenia pojazdu bez wymaganych dokumentów. Wtedy otrzyma mandat, punkty karne, jednocześnie jego samochód będzie wymagał prowadzenia przez innego kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia lub może zostać odholowany na parking policyjny.

 

Agnieszka Kamola-Kwiatkowska

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego