Telephone: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Blog

Wjazd na terytorium RP. Wizy cz. 1

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Strefy Schengen, należy mieć na uwadze, że wjazd na terytorium państwa reguluje częściowo prawo UE (pobyt tymczasowy) oraz ustawodawstwo polskie.

W celu wjazdu, przebywania na terytorium Polski, należy uzyskać odpowiedniego typu wizę.

Ustawodawstwo Polski zawiera przepisy o kategoriach wiz.

Rodzaje wiz

Spotykamy trzy rodzaje wiz:

- Wiza Schengen (typ C);

- Wiza krajowa (typ D);

- Tranzytowa wiza lotniskowa (typ A).

 Wiza do USA zniesiona

Wiza Schengen i krajowa

Wizy Schengen oraz krajowa może zostać wydana jako:

 • turystyczna;
 • w celu odwiedzin;
 • w celu udziału w wydarzeniach sportowych;
 • w celu działań biznesowych;
 • w celu wykonania prac w okresie, który nie przekracza 6 miesięcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy na podstawie Oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy;
 • kierowcom, którzy realizują przewozy międzynarodowe;
 • w celu realizacji innych prac niż określone powyżej;
 • w celu realizacji działalności kulturowej lub udziału w konferencjach;
 • w celu wypełnienia obowiązków służbowych przez przedstawicieli władzy państwa obcego lub organizacji międzynarodowej – w formie wizy dyplomatycznej lub służbowej;
 • w celu nauki I, II, III stopnia, odbycia studiów magisterskich;
 • w celu szkolenia zawodowego;
 • w celu uzyskania wykształcenia lub kształcenia zawodowego innego niż wskazane powyżej;
 • w celu nauki;
 • w celu przeprowadzenia badań naukowych;
 • w celach tranzytowych;
 • w celu leczenie;
 • w celu otrzymania pozwolenia na pobyt na czas określony, pozwolenia na pobyt stały, pozwolenia na pobyt w charakterze rezydenta UE;
 • w celu otrzymania obywatelstwa państwa-członka między innymi UE;
 • w celu udziału w programie wymiany kulturowej, edukacyjnej, w programie pomocy humanitarnej czy programie podjęcia pracy letniej;

Jednocześnie prawo nie wyklucza możliwości istnienia innych podstaw w celu wydania wizy.

Wiza krajowa

TYLKO I WYŁĄCZNIE wiza krajowa może zostać wydana w przypadku:

 • udziału w posiedzeniu sądowym sprawy dotyczącej udzielenia azylu;
 • w celu przesiedlenia jako członka rodziny repatrianta;
 • wykorzystania praw w obliczu istnienia Karty Polaka;
 • w celu repatriacji;
 • w celu wykorzystania ochrony tymczasowej.

Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowa wydawana jest w formie wizy Schengen.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274)

Wjazd na terytorium Ukrainy

Natomiast od Polaków wjeżdżających na Ukrainę nie wymaga się wiz wjazdowych. Mogą przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Koniecznym jest natomiast posiadanie stosownych środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu (na pierwsze pięć dni więcej niż 400 EUR), tzw. Zieloną kartę oraz ubezpieczenie zdrowotne. Szczegółowe informacje tu

 

Agnieszka Kamola-Kwiatkowska

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego