Telephone: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Blog

Wizy vol. 2

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Strefy Schengen, należy mieć na uwadze, że wjazd na terytorium państwa reguluje częściowo prawo UE (pobyt tymczasowy) oraz ustawodawstwo polskie.

W celu wjazdu, przebywania na terytorium Polski, należy uzyskać odpowiedniego typu wizę. Więcej na ten temat tu

Wiza do USA zniesiona

Wizy – wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1)      wydrukowany i podpisany wniosek wizowy;

2)      aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

  • ważny dokument przejazdowy - paszport;
  • dokument potwierdzający małżeństwo lub związek partnerski z obywatelem UE;
  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE w podróży lub dołączania do niego w miejscu zamieszkania.

Podstawy odmowy wydania wizy

Podstawami wydania negatywnej decyzji mogą być jedynie:

  • wpis do wykazu osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany;
  • negatywna opinia organów wizowych (które uznają, że Twój pobyt może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub też ochrony bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego).

Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w formie decyzji. Od owej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

 

Agnieszka Kamola-Kwiatkowska

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego