Телефон: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

БЛОГ

Tłumaczenie zwykłe to nic innego jak przekład tekstu oryginalnego na język docelowy. Tłumaczenie to może zostać wykonane przez każdą osobę, która w sposób wystarczający opanowała obydwa języki. Nie jest koniecznym posiadanie specjalnych uprawnień. Tłumacze zwykli przekładają najczęściej teksty i publikacje naukowe, materiały reklamowe, katalogi, napisy do filmów czy treści gier komputerowych. Specjalizują się np. w tłumaczeniach technicznych, tłumaczeniu poezji oraz prozy.

Tłumaczenia

Tłumacze nie posiadający uprawnień tłumacza przysięgłego podejmują się często tłumaczeń ustnych podczas konferencji czy targów – tzw. tłumacze konferencyjni.

Tłumaczenie poświadczone to tłumaczenie opatrzone pieczęcią ministerialną, która uwierzytelnia wysoki stopień znajomości języka (rozszerzona wiedza z zakresu prawa, gospodarki oraz finansów) oraz wpisu tłumacza na listę tłumaczy przysięgłych.

By uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego, należy, odpowiednio do przepisów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

  • posiadać obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych - kandydat nie może być w przeszłości karany za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • musi mieć ukończone studia wyższe,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu tłumaczenia w odpowiedniej parze języków

Po złożeniu kompletu dokumentów do odpowiedniej jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zdaniu egzaminu - kandydat otrzymuje uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Usługi tłumacza przysięgłego są konieczne, w chwili, kiedy wymagane jest profesjonalne tłumaczenie oryginału dokumentu z jednoczesnym uwierzytelnienie jego autentyczności, które odbywa się poprzez przystawienie pieczęci ministerialnej. Każdy przetłumaczony dokument zostaje wpisany do Repertorium tłumacza przysięgłego – spisu, w którym otrzymuje kolejny numer ewidencyjny.

Tłumaczenia poświadczonego wymagają oficjalne dokumenty: urzędowe, sądowe, bankowe, finansowe czy medyczne oraz wszelkiego rodzaju dokumenty osobiste niezbędne do załatwienie spraw czy przeprowadzenia procedur w urzędach.

Tłumacze przysięgli podejmują się tłumaczeń ustnych podczas spotkań u notariusza, negocjacji biznesowych czy w czasie realizacji działań w sądach, bankach, szpitalach.

Tłumacz przysięgły może podejmować się tłumaczeń zwykłych, tłumacz bez uprawnień natomiast nigdy nie będzie mógł nigdy zrealizować tłumaczenia poświadczonego.


Tłumaczenia